Jaarraa Waaqshuumaa Galataa

Writer, Artist, and Engineer

Baga Nagaan Gara Marsariitii Koo Dhuftan!

 

cropped-26815002_910463515795353_6695176874393217828_n.jpg

Waa’ee koo sirriitti hubachuuf,

fuula “About” yookaan “Waa’ee” jedhu tuqaa!

Maxxansawwan ani yeroo yerootti biloogii kana irratti mamaxxansu ilaaluuf ammoo,

fuula “Blog” jedhu tuqaa!

Galatoomaa!

Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan ammoo yeroo barbaaddanitti na quunnamuu dandeessu!
Horaa Bulaa!

Kana malees, maxxansawwan “bloogichaa” keessaa ammoo gosa wanta dubbisuu barbaaddanii baafata keessaa filachuu dandeessu:

 • Maxxansoota dhimmoota dhuunfaa koo waliin wal qabatan gosa “Dhimmoota Koo” jedhu jalattin qoode.
 • Maxxansoota barnoota waliin wal qabatan ammoo mata-duree “Barnoota” jedhu jala jira.
 • Akkaataa itta wantoota tokko tokko hojjetan ammoo damee “Akkaataa” jedhu jalaa dubbisaa!
 • Walaloowwan addaa addaas kutaa “Walaloo” jedhu jalaa argachuu ni dandeessu.
 • Dhimmoota jaalala waliin wal qabatanis fuula “Jaalala” jedhu jalaa argattu.

Yookaan gabaabumatti baafata armaan gadii fayyadamuu dandeessu:

Baafata

 1. Home

 2. Blog

  2.1. Dhimmoota Koo
  2.2. Barnoota
  2.3. Walaloo
  2.4. Akkaataa
  2.5. Jaalala

 3. About

 4. Contact

Ammas irra deebi’uudhaan baay’ee galatoomaa! Daawwannaa gaarii!

Advertisements